Bowloom Limited. Carpets, Rugs & Stair Runners

London Showroom. Tel : 020 7622 0500

Ryat

 Plain Hemp

Plain Hemp

 Plain Flax

Plain Flax

 Plain Camel

Plain Camel

 Plain Angora

Plain Angora

 Pinstripe Hemp

Pinstripe Hemp

 Pinstripe Camel

Pinstripe Camel

 Pinstripe Angora

Pinstripe Angora

 Broadstripe Hemp

Broadstripe Hemp

 Broadstripe Camel

Broadstripe Camel

 Broadstripe Angora

Broadstripe Angora